Search

More About HKUST
当前位置: 首页 > 科技研发 > 科研成果科研成果
专利 (点击查看更多)
    • 一种激活发光材料及其制备方法
  • 一种可溶性含氮超支化聚合物及其制备方法和应用
  • 具有聚焦诱导发光特性的发光材料及其制备方法和应用

论文 (点击查看更多)
  • Wang Zhang Yuan, Yeqiang Tan, Yongyang Gong, Ping Lu, Jacky W. Y. Lam, Xiao Yuan Shen, Cunfang Feng, Herman H-Y. Sung, Yawei Lu, Ian D. Williams, Jing Zhi Sun, Yongming Zhang*, Ben Zhong Tang*,
  • Dan Ding, Kai Li, Bin Liu, Ben Zhong Tang
  • Sijie Chen, Yuning Hong,Yang Liu, Jianzhao Liu, Chris W. T. Leung, Min Li, Ryan T. K. Kwok, Engui Zhao, Jacky W. Y. Lam, Yong Yu, Ben Zhong Tang